Undervisningsmaterialer

Hvordan omsætter man temaet medborgerskab til øvelser og aktiviteter, der passer til nutidens japan_harajuku_gothic_49736
børn og unge? 
Hvordan griber man i det hele taget medborgerskabsundervisning an?

Nedenfor er samlet en række forslag til aktiviteter, man kan benytte sig af i arbejdet med at planlægge og gennemføre medborgerskabsundervisning. Først er der oplistet en række netbaserede undervisningsmaterialer, som er lige til at gå til og længere ned findes en liste over materialer, der kan bestilles eller købes.

 

Webbaseret undervisningsmateriale, der er lige til at gå til

Demokrati fordi
"Demokrati Fordi" er en landsdækkende kampagne, der skal udfordre eleverne i de danske skoler og ungdomsuddannelser til at reflektere over begreberne demokrati og medborgerskab. Kampagnen rummer bl.a. et gennemarbejdet inspirationsmateriale og en konkurrence. Se materialet og læs mere om kampagnen på www.demokratifordi.dk. Kampagnen er udviklet af Institut for Menneskerettigheder og Ungdomsbyen på vegne af Integrationsministeriet.


Valgkamp
Materialet er bygget op som et rollespilsprojekt om en valgkamp. I udkastet nedenfor er det præsenteret som et ugeprojekt, men det kan også bruges i et undervisningsforløb over flere uger, eller man kan vælge at bruge mindre dele af det til et kort undervisningsforløb.
Valgkamp  


Drop diskrimination
Målsætningen med Drop Diskrimination er at styrke kendskabet til og skabe bevidsthed om fordomme såvel som diskriminationens konsekvenser, og herigennem lære at forstå og håndtere mangfoldighed. Materialet sætter fokus på os selv og på det faktum, at vi alle har fordomme, som skal udfordres for, at vi kan handle anderledes. Materialet giver lærere og elever redskaber til at identificere, diskutere og udfordre egne fordomme, samt formidler viden om diskrimination og dens konsekvenser. Målgruppen er 6.-10. klassetrin og kan bl.a. anvendes i fagene dansk, samfundsfag, historie, kristendomskundskab eller tværfagligt.
www.drop-diskrimination.dkUng mellem kulturer
Ung mellem kulturer er et gratis, internetbaseret undervisningsmateriale om nogle af de problemer, udfordringer, tanker og følelser, der optager børn og unge, der er vokset op blandt flere kulturer. Materialet kan både bruges i undervisningen og af eleverne selv i forbindelse med opgaver o. lign.
www.emu.dk/gsk/paa_tvaers_af_fag/samfund/bornsvilkar


Ungdomsbyens medborgerhus
www.medborgerskabet.dk findes to idékataloger om hhv. med borgerskab og medborgerskab med fokus på inklusion.
Idékatalogerne henvender sig til 5.-10. Klassetrin og ungdomssudannelser med størst vægt på udskoling og ungdomsuddannelser.


Amnesty International
På Amnesty Internationals hjemmeside findes undervisningsmateriale, film, sange og plakater om menneskerettigheder.
www.amnesty.dk


The International cademy for education and democracy
Undervisningsspil (på engelsk), hvor deltagerne lærer at forholde sig til politisk deltagelse og politiske institutioner på forskellige niveauer
– fra det lokale til det globale.
www.iaed.info


Intolerance i Europa – før og nu
Undervisningsmaterialet, Intolerance - før og nu, der er målrettet 7.-9. klassetrin, sætter fokus på antisemitisme og
andre former for intolerance i Europa og i det danske samfund. I Intolerance i Europa – før og nu relateres jødernes
kamp imod antisemitisme til fortidige såvel som nutidige problematikker vedrørende fordomme og forskellighed. Materialet
giver lærere og elever en indgang til at beskæftige sig med, hvordan mennesker har opfattet og behandlet hinanden gennem tiden.
www.folkedrab.dk


Danmission – Jeg er medborger
Hjemmesiden 'Jeg er medborger' er lavet for at give danske børn og unge et globalt perspektiv på aktivt medborgerskab,
styrke deres interkulturelle kompetencer og give inspiration til større interesse for og engagement i børn og unges aktive
medborgerskab ude og hjemme.
www.jegermedborger.dk


Konfrontation
Konfrontation er et debatspil der dykker ned i vigtige spørgsmål omkring kost, ernæring og folkesundhed.
Konfrontation er et holdspil om modstridende synspunkter i videnskabelig debat. Vinderne er de hold,
der på mest overbevisende vis fremfører egne argumenter og gendriver modstanderens synspunkter
med flest positive stemmer til følge. Spillet koncentrerer sig både om indsamling og formidling af viden,
og holdene får brug for både faglige kunnen, gode talegaver og frem for alt godt samarbejde.
www.konfrontation.nu


Spirit of Humanity
"Mars - Spirit of Humanity" er et debat- og rollespil om ligeværd og mangfoldighed designet af Zentropa Interaction
i anledning af det Europæiske år  "Lige muligheder for alle 2007"
www.lmfa.dk


Hvor tolerant er du på en skala fra 1-10?
Hjemmesiden er en del af en kampagne, der sætter fokus på at modvike intolerance og antisemitisme og bekæmpe diskrimination. Som led i kampagnen er der udviklet en test, TV-spots, plakater samt et undervisningsmateriale målrettet 7.-10. klassetrin.
www.intolerance.dk


Global Skole

Global skole giver inspiration til den internationale dimension i undervisningen. På siden samles og udvikles der undervisningsideer og metoder, som kan udvikle børn og unges kompetencer indenfor interkulturelle og globale emner.
www.globalskole.dk


Undervisningsmateriale og aktiviteter, der kan bestilles


Retfærdighed og solidaritet - Globalt medborgerskab

Målet med denne undervisningsmappe og tilhørende kuffert er at sætte fokus på emnerne globalisering og globalt medborg-erskab. Eleverne skal få en forståelse af den globale verden og deres egen rolle som verdensborgere. De skal også få en viden om de store materielle forskelle i forskellige lande, og forstå og respektere de forskellige måder der er at leve på. Eleverne skal arbejde med international handel og børnearbejde for at øge forståelsen for, hvordan de globale forskelle opstår. Endelig skal eleverne få en viden om,hvordan deres egne handlinger spiller en rolle og har en betydning.
Udgivet af Oplysningscenter om den 3. verden. Se materialet på Emuen.

Nyt materiale til medborgerundervisning
Undervisningsmaterialet, der er blevet testet på fem skoler, består af værktøjer og øvelser, der skal få elever fra 4.-6. klasse til at forstå logikken bag begreber som rettigheder og medansvar, ligeværd og fællesskab og demokrati og deltagelse.
Udgivere
: Amondo og Netværkspartneren Institut for Menneskerettigheder www.amondo.dk
Værktøjerne er udviklet med økonomisk støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. www.amondo.dk

Ansvarlig presse
Gratis workshoptilbud til folkeskoleklasser, gymnasier og ungdomsuddannelser.

Med workshopprojektet "Medierne og de nye danskere – fordomme, fakta og fiktion"
tager Foreningen Ansvarlig Presse initiativ til at udvikle en ny generation af kritiske mediebrugere.
Projektet henvender sig til unge i 8.-10. klasser i folkeskoler og unge på gymnasiale samt ungdomsuddannelser landet over
– både på de indvandrerrige skoler i byerne og skoler i landområder, hvor mødet med en ny dansker ikke hører til hverdagen.
www.ansvarligpresse.dk


Ungdomsbyen
Ungdomsbyen tilbyder en række kurser om medborgerskab til elever og lærere fra grundskolen og ungdomsuddannelserne. Man kan læse om kurserne og booke et kursus på www.ungdomsbyen.dk


Folketinget
Folketingets skoletjeneste indeholder en lang række materialer, informationer og film om demokrati og demokratiske processer, som kan anvendes i undervisningssammenhænge. Materialerne giver et godt overblik over og et detaljeret indblik i alt fra de politiske partier over arbejdsgangen i Folketinget til udformningen af lovforslag.
www.ft.dk


Valget er dit
VALGET ER DIT er et demokratirollespil til Grundskolen og ungdomsuddannelserne der søger at give en engagerende og realistisk oplevelse af demokratiets grundlæggende principper og spilleregler.

Spillet skaber en demokratisk valgkamp, hvor deltagerne debatterer, synliggør politiske mærkesager og kæmper om at vinde valget. Valgkampen kan tage udgangspunkt i det kommunale, regionale eller nationale politiske niveau.

Spillet kan bestilles her:
www.valgeterdit.net


Røde kors
På Røde Kors´ hjemmeside findes materialer om en række emner, som kan sættes ind i en medborgerskabsramme. Fx naturkatastrofer, hvordan man kan gøre en forskel i verden, AIDS i verden, Børnesoldater, krigens regler og klima.
www.skole.drk.dk


Dansk Ungdoms Fællesråd DUF
På DUF´s hjemmeside findes en række materialer om demokrati, integration og hjælp til igangsætning af egne projekter, der kan gøre en forskel i samfundet.
www.duf.dk


Mellem fortid og fremtid - Frihed og fællesskab
En undervisningsbog til 9. Klasse skrevet af Niels C. Hebsgaard, Birgit Knudsen, Lene Rasmussen, Henrik S. Larsen

Bogen giver eksempler fra verdenshistorien med perspektiveringer til Danmark og især til USA’s rolle. Det overordnede tema er menneskets handlemuligheder i et fællesskab, som altid vil begrænse den enkeltes frihed. 

Kan bestilles hos www.Alinea.dk


Medborgerskab i skolen
En serie af lærebøger fra forlaget Alinea om medborgerskab til brug på alle trin i grundskolen. Skriv ”Medborgerskab i Skolen” i søgefeltet.
www.alinea.dk 

Mellemfolkeligt samvirke
I 2008 inviterede MS 15 unge fra 13 forskellige lande til Danmark for at undersøge det danske demokrati. Deres rejse på tommelfingeren rundt i Danmark er blevet til 5 film om demokrati i hverdagen med titlen ”På sporet af det danske demokrati”. Filmen er gratis.
www.ms.dk/sw101836.asp 


Politiker for en dag
Politiker for en Dag er et interaktivt rollespil for 8. og 9. klasser, hvor eleverne tildeles hver deres rolle som medlemmer af Folketinget og som medlemmer af et parti. Spillet varer ca. tre timer og foregår i et 300 m2 stort lokale i kælderen på Christiansborg.

I løbet af spillet arbejder eleverne med lov- og beslutningsforslag og skal sætte sig ind i, hvad det betyder for dig og for andre mennesker, hvis forslagene bliver vedtaget. Eleverne bliver mødt af argumenter for og imod forslagene, og de skal finde frem til, hvad de selv mener. Deres meninger kan få afgørende indflydelse på resten af samfundet – uanset om deres lovforslag bliver vedtaget eller forkastet.
 www.ft.dk/Undervisning/Politiker_for_en_Dag.aspx

Debatspillet "Unge stemmer"
Tre rollespil, der giver baggrundsviden og skaber debat om unge, demokrati og deltagelse. Der tages udgangspunkt i spørgsmålet om valgret, som udgangspunkt for en bredere diskussion af demokratirelaterede emner.
Gå ind under materialer, mationale materialer og 16 års valgret.
www.duf.dk

ZAPP
ZAPP jorden rundt er en serie hæfter, der sætter fokus på aktuelle globale temaer til bl.a. geografi, samfundsfag og historie i 7.-9. og 10. klasse. De er udgivet af Mellemfolkeligt og kan bestilles via deres hjemmeside.
www.ms.dk/sw36868.asp


Demokratiske øjebliksbilleder

Demokratiske øjebliksbilleder er skrevet på letforståeligt dansk og har til formål at indføre elever med minoritetsbaggrund i demokratiets tænkning, historie og faktuelle forhold. At give dem mulighed for at udvikle det narrative: i interviewet, i rollespillet, i den fælles dagligdag. 
William Dams boghandel 


Demos og Kratia

Forumteatret Prismes forestilling om demokratiet fortalt som en fabel.
Læs mere her
Forumteatret Prisme


Andet

Handbook on cultural diversity offers guidance for inclusive societies
A new publication on cultural diversity offers vital orientation for teachers and students coping with an increasingly pluralistic Europe. Resulting from the EU-funded ACCEPT PLURALISM project, the Handbook on Tolerance and Cultural Diversity in Europe is designed to serve the needs of high school and university students as well as teacher trainers. The publication is being translated into multiple languages and has been adopted worldwide by the teacher-training programme of The International Baccalaureate Programme. f you would like to read the handbook in electronic form, click here. Find out more about the ACCEPT PLURALISM Project at accept-pluralism.eu.


Børnerådet
Børnerådet udgiver løbende forskellige materialer og publikationer om fx børnerettigheder og medbestemmelse. De fleste kan downloades direkte fra hjemmesiden.
Rapporter, debatoplæg mv. kan købes ved henvendelse til Børnerådet. 
www.boerneraadet.dk


Den Europæiske Ungdomsportal
På den Europæiske Ungdomsportal findes redskaber, der kan ruste til aktivt medborgerskab fx information om unges rettigheder og forskellige eurpæiske fora, hvor unge kan tage del i fælleskaber.
www.europa.eu


Institut for menneskerettigheder
Institut for Menneskerettigheder beskæftiger sig bla. med rettigheder, medborgerskab, mangfoldighed og inklusion. På hjemmesiden findes oversigter over udgivede materialer og projekter om emnerne.
www.menneskeret.dk