Projektets elementer
Projektet Medborgerskab gennem Uddannelse består af følgende dele:
hnder3
Et netværk mellem de involverede uddannelsesinstitutioner.

Denne webportal, der fungerer som "opslagstavle" og centrum for de øvrige aktiviteter, som igangsættes og på den måde skaber overblik for deltagerne.

Et elektronisk kvartals nyhedsbrev (10 i alt) med reportager, interviews og baggrundsartikler, der tager læseren med ud på de skoler og institutioner, hvor der arbejdes med medborgerskab.

En igangsættende og en afsluttende konference. Den igangsættende konference finder sted d. 25. august 2010 på Axelborg.
Der organiseres to årlige netværksseminarer med skiftende temaer (5 i alt). På disse seminarer bidrager forskellige ressourcepersoner inden for området medborgerskab med relevant viden.

To netværksmøder om året. På netværksmøderne mødes netværks-
deltagerne til et seminar, hvor der typisk vil være et input udefra i form
af et oplæg, og derudover vil der blive igangsat processer, der fremmer
vidensdeling og dialog netværksdeltagerne imellem. Netværksmødernes
temaer bestemmes ud fra netværksdeltagernes behov. Som netværksdeltager
kan man således fremsige bud på temaer, man ønsker bliver taget op på
netværksmøderne.

Ideer til temaer kunne være:

- Udvikling af overordnede værdi- og ledelsespolitikker med udgangspunkt i
anerkendende og inkluderende pædagogik samt positiv håndtering af
mangfoldighed og gensidigt ansvar.

- Planlægning, gennemførelse og evaluering af medborgerskabsaktiviteter,
herunder målsætninger, resultater og indikatorer for medborgerskabsaktiviteter
i skolen

- Skole-hjem samarbejde og medborgerskab - herunder inddragelse af forældre
med minoritetsbaggrund.

- Faglighed og medborgerskab.

- Medborgerskab i lokalmiljøet, herunder kultur- og fritidsinstitutioners rolle.

- Elevdemokrati, -inddragelse og – medindflydelse.

- Hvordan forebygges og håndteres problemer med polarisering og ekstremisme?

- Medborgerskab, konflikthåndtering og mobning

- Medborgerskab og mangfoldighed

- Medborgerskab og bæredygtig udvikling